Opdalingen

Opdalingen er i norsk målestokk sannsynligvis i en unik konkurransesituasjon. Det har preget både annonsemarkedet og abonnementstallene de siste årene. Men nå står Opdalingen i en meget sterk digital posisjon, og økt digital satsing ser ut til å gi resultater.

 

Fakta
Samlet opplag 1900
Utgiversted Oppdal
Ansvarlig redaktør Truls Lereggen
Oppdal og Rennebu kommuner
Kommer ut Onsdag og fredag
Daglige lesere totalt
6200
Daglige brukere på nett
3200
Daglige brukere på mobil
2300
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2292
 • Redaksjonelle årsverk
 • 3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 98
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 70
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 50
 • Antall leserinnlegg
 • 70

  Mål og prioriteringer

  Opdalingen leverer i 2018 et plussresultat for andre året på rad, og det beste resultatet siden vi fikk en lokal konkurrent. Dette er vi stolte over, fordi vi vet at det ligger knallhard jobb bak resultatet, og fordi det tyder på at lesere og annonsører i stadig større grad liker pakken Opdalingen leverer.

  I andre halvår har avisa satt «digitalt først» som intern ledesnor. Det vil si at nesten all produksjon publiseres på nett så snart det er ferdig, eller i løpet av det første døgnet. Det gjør vi for at våre lesere skal oppleve Opdalingen som en sjudagersavis, ikke som en ukeavis.

  Vi har tatt inn over oss at vår nyhetsproduksjon tidligere har vært preget av enkle løsninger. Solid fokus på å fullføre sakene har vært viktig. Det vil si å unngå «pressemeldingsjournalistikk», men ta pressemeldingen eller tipset og ringe kilder for å utfylle produktet for leseren. Opdalingen har i større grad enn tidligere jobbet med reportasjer.

  Vi strever vi etter å være den daglige leverandøren av nyheter. I den lokale konkurransen er vi den eneste som har pluss-løsning digitalt, noe som gir oss muligheten til å ligge et hestehode eller to foran Opp på digital publisering.

  I Opdalingen er vi opptatt av å være etterrettelige og faktabasert. De mange personkonfliktene og vanskelige sakene vi jobber med, krever akkurat det for at vi skal beholde kildene våre. Opdalingen har et ansvar overfor leseren å bringe fakta til bords. I den knalltøffe konkurransen om leserne i Oppdal og Rennebu, er det viktig å holde tunga rett i munnen. Det er ikke alltid viktigst å være først, dersom fakta ikke lar seg verifisere. Målet er at ingen skal ta oss på feil i fakta. Balansegangen er utrolig vanskelig, da det i saker med nasjonal interesse er alfa omega å bli sitert i de store mediene.

  En av de store utfordringene er varelageret til annonseavdelingen. Vi har forsøkt å plusse opp mot 70 prosent av våre saker. Det som gjerne skjer da er at vi får for få sidevisninger, slik at annonseavdelingen ikke har stort nok varelager.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  Den betente saken om brøyting på Gjevilvassvegen har vært en viktig sak for Opdalingen. Det er en sak som engasjerer langt utenfor Oppdal kommunes grenser, og er viktig både for de lokale og for hytteturismen. Opdalingen har valgt å ikke være konfronterende med noen parter, men bringe nyheter. Dette har vi gjort for å bevare nøytraliteten, noe som viser seg i andre medium å være vanskelig.

  Vi har også satt kommunens håndtering av Siva-bygget høyt opp på prioriteringslisten. Det Opdalingen har vært opptatt av å få svar på, er om politikere og administrasjon sin håndtering av saken har vært preget av fornuft, eller om det er preget av sjansen til å få en investering på 200 millioner til bygda. Eller om dette er godt nok balansert. Debatten tyder på at befolkningen er splittet i synet.

  Det er ikke til å unngå å nevne at i disse sakene har Opdalingen til tider hengt litt bakpå i forhold til konkurrenten. Men vi aner en bedring, og ser at vi stadig oftere er først ut med nyhetssaker konkurrenten tidligere hadde «førsterett» på.

  Opdalingen har gjennom året også holdt god oversikt over spesielt Rennebu kommunes anstrengte økonomi. Kommunen ville ikke gå sammen med Oppdal i kommune i kommunereformen, og er nå truet av en grensejusteringssak som kan ende med at ¼  av kommunen blir innlemmet i Oppdal.

  Opdalingens største utfordring er ressurser. Tre redaksjonelle årsverk skal produsere åtte digitale saker daglig, samtidig som det skal være høy standard. Noen ganger kan det være lett å ty til kjappe løsninger, som å bruke pressemeldinger for å få nok saker. Dette har vi internt jobbet med, med mål om at vi skal ringe minst én kilde på sakene vi publiserer. Vi har gått helt bort fra bruk av NTB/ikke-lokale saker i vår nyhetsproduksjon, dersom det ikke har en lokal vinkling. Alle saker som ikke har en lokal vinkling, men lokal interesse, skal gjøres lokal ved å bruke en lokal kilde.

  Vi har ikke vært fornøyd med hvordan vi har håndtert politiske saker. Opdalingen har tradisjonelt referert til sakskartet i politiske utvalg i nyhetssaker, for deretter å være tilstede på utvalgsmøter. Dette er vi i ferd med å endre. Dersom det er interessante saker på sakskartet, ønsker vi å gjøre en konsekvensdekning av saken før den kommer til behandling. På den måten har vi mulighet til å sette problemstillinger på dagsorden før behandling, og ikke komme dultende etter. Ved å gjøre det er også målet å frigjøre tid, ved å ikke dra i utvalgsmøter uten store saker på sakskartet.

  I en hektisk hverdag har kildebruken vært litt for snever. Dette går ofte på tidspress, i tillegg til dårlige arbeidsvaner. Avisens journalister har knyttet til seg kilder som de stoler på, og som de får den del tips fra. Hovedutfordringen kan være ensidig dekning og lite fokus på andre stoffområder. I tillegg har vi alt for ofte sett at hovedkilden er den eneste som får komme til ordet, spesielt i saker som ikke er kontroversielle. Opdalingen skal ha fokus på å utvide kildenettverket.

  Andre utfordringer som redaktøren har fokus på, er samarbeid internt i konsernet. Det gjelder spesielt opp mot Adresseavisens massive utviklingskraft. Vi er opptatt av at de teknologiske nyvinningene, eksemplifisert ved Adresseavisens flotte løsning for målgang ved Kvilhaugen opp og Trondheim maraton, skal komme lokalavisene til gode. Slike verktøy ville vært uvurderlig i den lokale digitale konkurransen, når det gjelder å vise muskler, og det å selge abonnement. Til å støtte opp dette, vises det til det interaktive eiendomskartet. Dette er den redaksjonelle saken som selger desidert mest abonnement, i tillegg til at den hver måned er den mest leste pluss-saken.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Opdalingen har et lite mannskap, men vi tilstreber oss å stadig heve vår egen kompetanse. Redaksjonen har gjennomført fotokurs høsten 2018. To medarbeidere var på kurs i Trondheim i september, med fokus på digital titling.

  Internt i redaksjonen gjennomfører vi gjennomgang av papiravis ved hver utgivelse. Vi prøver å gå gjennom aktuelle saker og nett-trafikk hver morgen. Diskusjonene går da gjerne på hva som kan gjøres bedre journalistfaglig, samt hvilke titler som kunne vært brukt for å gjøre saken mer front-vennlig.

  Konkurransesituasjonen er status quo; vi har en lokal konkurrent som er cirka like stor som oss selv, men som har fokus på papiravisa, og som ikke har løsninger for Pluss-lesing, som ikke har e-avis og som ikke kan ta imot nyere annonseformater. Mens vi er en del av et konsern har konkurrenten valgt å stå alene. Tekniske begrensinger til tross, det at alle saker legges ut gratis hos konkurrenten gjør også konkurransesituasjonen ovenfor oss med Pluss-saker litt skeiv. Når vi kommer med saker samtidig så vet leserne at hos konkurrenten får de stoffet på «billigsalg». Men vi har tatt en litt tøffere tone det siste halve året. Opdalingen skal tenke at leseren ønsker å lese saken hos oss også, derfor må vi tørre å plusse saker som vi vet at konkurrenten gir bort gratis.

  Priser som er delt ut av avisen:

  Opdalingen deler hvert år ut næringslivsprisen «Årets Bedrift». I 2018 valgte vi å kutte «Serviceprisen». Vurderingen her var at dette er en pris vi i praksis deler ut hver uke, gjennom «Ukens blomst».

  Opdalingen har ikke levert inn bidrag til journalist- eller aviskonkurranser i 2018.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Opdalingen ble ikke klaget inn for PFU i 2018, men har samtalt om omforente løsninger med lesere som har vært misfornøyd med vår journalistikk.

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  1: Utviklingen fra papir til nett ser ut til å følge trendene i markedet. Opdalingens papirutgave er fortsatt viktig for mange av våre lesere, men de blir stadig færre. Vi ser at stadig flere bruker e-avisa, men papirutgaven vil aldri kunne byttes ut for de eldste leserne. Hos Opdalingen er for eksempel kryssord i begge papirutgaver noe av det viktigste for mange av våre lesere. Dette er noe vi ikke har fokus på digitalt. De av leserne som er digitale, og som vil ha kryssord, de printer ut kryssordet fra e-avisa.

  Opdalingen er til stede både på Facebook, Twitter, Snapchat og Instagram. Vi har valgt å fokusere på Facebook som trafikkdriver. I en så liten redaksjon så har redaktøren vurdert det dit at det er viktigere med fokus på gode bilder og godt innhold, enn å bruke tiden på å oppdatere alle mulige kanaler. Vi er rett og slett for liten til å gjøre alt helhjertet, derfor er vurderingen at vi kutter det vi ikke klarer å levere tilfredsstillende til leseren.

  2. Vi er fortsatt i det stadiet at vi prøver og feiler på nett, hva vi skal plusse og hva vi ikke skal plusse. Statistikken tyder på at høy frekvens gir høyere lesning. I Opdalingen har vi foreløpig kommet til at ca. åtte saker per dag er der vi må ligge for å sikre god lesing. Minimum 50 prosent må være pluss. Vi ser at for å nå trafikkmålene i Klipfolio, så bør vi ligge rundt 60-65 prosent. Høyere plussandel ser også ut til å utløse flere salg. Dette går ut over varelageret til annonseavdelingen.

  3. Opdalingen har siden ny redaktør kom på plass 1. juni tatt opp kommunesammenslåingen på lederplass flere ganger. Dette har vi gjerne gjort når de økonomiske utfordringene har kommet til syne, blant annet ved SSBs befolkningsframskriving, ved saker om grensejustering og i budsjettrundene i kommunene.

  4. Anki Gerhardsen er inne på noe jeg er helt enig i, og som har vært nevnt lenger opp. Opdalingen har alt for ofte brukt én kilde, og ikke synliggjort en konflikt. Opdalingen har hatt en rolle som den «snille» i den lokale aviskampen, og alt for sjeldent avdekket konfliktene. Dette begrunnes hos oss med knapt med tid/få ressurser, men også for lite fokus fra redaktør på denne utfordringen. Fotballkamper skaper høy lesing, og er i så måte en enkel utvei for å fylle et par sider i papiravisa.

  Større kildebruk er et fokus. Gravearbeid er ikke et tema hos journalistene, fordi det er for tidskrevende. Redaktøren tar seg av alle innsynsforespørsler og oppfølging av dette, noe som igjen blir styrt av prioriteringer ifht. de ressurser som er tilgjengelige. Hovedfokus i siste halvdel av 2018 har for eksempel vært å skape plussresultat i regnskapet.    

  5. Opdalingen har i min tid som redaktør ikke hatt fokus på personalisering eller individuelt tilpasset innhold til brukerne. Dagens organisering og fokus har ikke gitt rom for dette. Redaktøren har heller ikke på noe tidspunkt blitt spurt, informert eller opplært i noe rundt dette.

  Legg til i min rapport