Åndalsnes Avis

Det er ikke alltid like lett å se om lokalavisa utgjør en forskjell i lokalsamfunnet. Men vi spør oss: Hva om Åndalsnes Avis ikke var der?

Driva

Driva har hovedkontor i Amfisenteret på Sunndalsøra med avdelingskontor på Landbrukshuset i Surnadal. Vi kommer ut onsdag og fredag på papir. Avisa ble etablert i 1971. Driva er lokalavis for kommunene Surnadal, Rindal, Halsa og Sunndal på Nordmøre og Nesset i Romsdal. Driva har i 2018 i større grad enn tidligere år prioritert de nære personlige historiene.. Kommune- og regionreformen har preget avisa også i 2018. Flere kommuner i dekningsområdet går sammen med nabokommuner. Rindal fortsetter som egen kommune, men skiftet fylkestilhørighet fra Møre og Romsdal til Trøndelag fra 1. januar 2019. Halsa blir en del av Heim kommune fra 1.januar 2020. Det blir også en kommune med fylkestilhørighet Trøndelag.

Dølen

Dølen, lokalavisa for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, har i 2018 hatt en stabil arbeidsstab, bestående av tre journalister i full stilling, i tillegg til redaktør/daglig leder som også er skrivende. Dølen ansatt i 2018 en ny markedskonsulent. Dette er en stilling som deles halvparten med regionavisa GD, som eier 50 prosent av Dølen. Fra før har vi en markedskonsulent med samme funksjon; deling 50/50 Dølen og GD. Vi har når fått et selgerteam på to, som fungerer godt sammen. Vi kan se tilbake på et år der den digitale satsinga for alvor prega arbeidet i redaksjonen. Vi har hatt en god oppgang på digitale abonnenter gjennom hele året, og ser at flere og flere ønsker å abonnere kun på digital utgave. Det er en stor omveltning, og en utfordring, for oss som tidligere ukeavis å skulle jobbe som en dagsavis, med kontinuerlig produsering av innhold til nett. Vi har hatt en solid oppgang i opplaget for 2018 og opplever at lokalavisa står sterkt i vårt dekningsområde i Gudbrandsdalen.

Vikebladet Vestposten

2018 vart eit godt år for Vikebladet Vestposten. Fleire teikna abonnement, og annonsørane ser framleis stor verdi i å bruke lokalavisa. Avisa dekkjer eit område som har eit aktivt kulturliv, variert næringsliv og idrettsutøvarar av internasjonalt kaliber. Vi dekkjer kommunane Hareid og Ulstein, og følgjer adminstrasjon og lokalpolitikken tett. Vi opplever at avisa framleis har stor verdi og gjer ein viktig jobb i lokalsamfunnet.

Fjordenes Tidende

Fjordenes Tidende er den nest eldste lokalavisa i Sogn og Fjordane. Den kom ut første gang 5. april i 1910. Vi dekker delvis fem kommunar i ytre Nordfjord: Vågsøy, Selje, Bremanger, Eid og Vanylven. Vi har ein veldig sterk posisjon både redaksjonelt på nett og papir og på marknad i regionen vi dekker. I mai 2015 endra vi frekvens på papirutgåva/e-avisa frå tre til to dagar i veka, og gjorde ein del grep for å få endå sterkare digitalt fokus. Samstundes endra vi innhaldet i papiravisa til å gå meir bak nyheitene og til å lage meir reportasjar og person-retta saker. Vi lova at vi etter frekvensendringa skulle lage like mykje journalistikk, og det har vi klart å halde. Vi har fått positive tilbakemeldingar på omlegginga. Vi ser også ei positiv utvikling på betalande abonnentar, både dei som er komplette og dei som er digitale etter omlegginga. Vi ser også at økonomien i selskapet har blitt styrka. Etter at vi auka andelen av Pluss-saker på nett har vi fått fleire digitale betalande lesarar.

Fjordingen

Fjordingen sin redaksjon har i 2018 bestått av fem faste journalistar i tillegg til ansvarleg redaktør/dagleg leiar som og er skrivande. Alle er fotograferande, og alle har og ansvar for avisa si nettside. Fjordingen har ikkje grafisk personale tilsett. Avisa får annonser produsert ved felles produksjonssenter i Harstad, medan grafikarar i Sunnmørsposten gir nødvendig bistand til redaksjonell ferdigstilling av avisa. Avisa gir gjennom året ut fire tematiske ekstraaviser i tillegg til ordinær avis; Vinteravis for indre Nordfjord, Motorfestivalavis, Sommarglade Stryn og Hornindal og avis i samband Strynemessa. Avisa har eigen lokalradio, Radio Stryn, som vert driven med om lag eit halvt årsverk.

Fjuken

Lokalavisa Fjuken vart starta som eit folkeeigd aksjeselskap (Skjåk Mediautvikling AS) i 1989. Etter ein trong "fødsel", med mykje prøving og feiling, såg fyrste nummer av lokalavisa dagens ljos 6. april det året. Den ferske Fjuken vart sendt ut til om lag 400 abonnentar, og før året var omme var talet oppe i 1.000 ab. Nå er Fjuken inne i sitt 28. år, har sjølveigd avishus, eitt avdelingskontor, gode arbeidstilhøve og stabile medarbeidarar. Med om lag 3.900 i opplag har Fjuken svært god dekning i Ottadalen, samt at nær 1.600 av abonnentane er utfløtte dølar. For dei er Fjuken svært viktig, som bindeledd til heimbygda og som "brevet frå heime".

Møre-Nytt

Kvardagen er travel i ei lokalavis, og tempoet er høgt. Då er det godt å sjå at arbeidet gir resultat. 2018 har gitt oss auka opplag og vi har fått mange nye lesarar til nettutgåva. Vi har levert 141 papirutåver av jamt god kvalitet, og vi har oppnådd eit godt økonomisk resultat. Samstundes har flytta ut av dei gamle lokala på Nekken i Ørsta og inn i nye lokale i kontorbygget «Tindebygget». Dei gamle lokala var eigde av dei gamle eigarane av Møre-Nytt, Bergmann-familien. No er alle band til dei brotne.

Romsdals Budstikke

Romsdals Budstikke feiret 175-årsjubileum i 2018. Dette ble markert gjennom en rekke jubileumsaktiviteter. Vi arrangerte kakefest på Torget i Molde med svært godt oppmøtet. Vi hadde gjennom jubileumsåret en reportasjeserie som tok utgangspunkt i historiske saker fra egen avis, og vi ga ut et jubileumsmagasin for å markere selve utgivelsesdagen 4. juli.

Sunnmøringen

Sunnmøringen sitt primære dekningsområde er Stranda kommune, som omfattar bygdelaga Stranda tettstad, Geiranger, Liabygda og Sunnylven. Vi dekkjer hendingar gjennom papiravisa, som kjem ut ein gong i veka på torsdagar. Vi har òg ei nettavis som blir jamleg oppdatert i løpet av døgeret, med òg aktuelle saker frå nabokommunane til Stranda–som Hornindal, Norddal, Stryn og Stordal. Sunnmøringen var i mange år ei avis som kom ut to dagar i veka, onsdag og laurdag. I mai 2016 endra vi frekvens til ein gong i veka. Dette har frigjort ressursar i redaksjonen til fokus på nettarbeid, og har gitt eit fyldigare produkt på papir til våre lesarar. I 2018 sende Sunnmøringen til saman 1164 sider til prent, i tillegg til å ha ei oppdatert nettavis. Det kom i 2018 nokre spreidde tilbakemeldingar på frekvensendringa, men som hovudsak ser abonnentane ut til å vere nøgde med tilbodet. Det beste beviset på dette, er at talet på abonnentar aukar. Vi opplever òg at markedssida gjer det betre enn venta ved innleiinga til 2018. Redaksjonen har tre redaksjonelle tilsette, som inkluderer dagleg leiar/redaktør og to journalistar. Ved innleiinga til 2018 fekk Sunnmøringen eit redaktørskifte, då Renate Furre Henriksen-Sandvær tok over redaktøransvaret og konstituert redaktør Johan Behrentz gjekk inn i rolla som journalist. Avisa kan ikkje drivast med færre enn tre redaksjonelt tilsette. Grafisk arbeide og marknadstenester blir utført av faste medarbeidarar i Sunnmørsposten, og dette samarbeidet fungerer sømlaust. Sunnmøringen gav i 2018 ut to aviser som vart prenta i ekstra mange eksemplar: Sommaravisa 2017 og Vinteravisa 2018. Båe avisene vart distribuert i Stranda og omkringliggande kommunar til Stranda.

Sunnmørsposten

2018 har vore eit godt år for Sunnmørsposten, både redaksjonelt og økonomisk. Vi har auka talet på abonnentar, og den positive utviklinga held fram. Vi har tatt nye steg når det direktesendingar på smp.no, og har streama 230 kamper med lokale lag, i tillegg til mange kulturarrangement. Reportasjetur til Kenya for å undersøke om innsamla midlar frå nordvest kom fram til dei trengande, var ei anna storsatsing dette året.

Vigga

Vigga står stødig som lokalavis i Lesja og Dovre, også i sin 33. årgang. Vi er glade for at vi opplever vekst i opplaget. Hovedutfordringen for det kommende året er å bli bedre på nett. Vigga er nå inne i 31. år som lokalavis for Lesja og Dovre. Vigga startet som et samarbeid mellom Studio A og kommunene Lesja og Dovre. Avisa startet som en gratisavis som ble sendt ut til husstandene. Lenge var Vigga et kommunalt informasjonsorgan. I 2006 kjøpte Fjuken Vigga, og vi ble så en del av Polaris-familien. Vigga.no ble opprettet tidlig, men det har ikke vært jobbet spesielt med nettsiden før i 2012. Nå jobber vi aktivt med nettsiden sammen med hovedproduktet vårt, den ukentlige avisa. Vi dekker stort og smått for våre lesere lokalt, og abonnenter ellers i verden som har tilhørighet til Lesja og Dovre.

Vestlandsnytt

Vestlandsnytt er ei lokalavis som primært dekkjer kommunane Herøy og Sande. Avisa har hovudkontor i Fosnavåg og lokalkontor på Larsnes. Avisa vart skipa i 1935, og har sidan den gong hatt ein sterk posisjon i lokalmiljøet. 2018 har vore eit år med mykje aktivitet på dei fleste felt. Vårt «oljesmurde» næringsliv er framleis prega av konjunkturnedgangen i offshorenæringa og tilhøyrande bransjar. Likevel er det teikn til lysning også her. På den positive sida finst det nysatsingar, til dømes innan offshore og passasjerbåtsatsing. Større arbeidsplassar knytt til verftsnæringa og akvakultur gjer det framleis sterkt. Kulturlivet er rikt, både med tradisjonelle arrangement og fleire spennande nysatsingar. På sportsfronten må Bergsøy sin cupsiger over AaFK reknast som eitt av fleire høgdepunkt. Eit gjennomgåande trekk innan offentleg forvalting er dei mange nye områda der det vert oppretta interkommunale samarbeid.

Fjordabladet

Fjordabladet held til på Nordfjordeid, midt i Nordfjord, og er den eldste avisa i Sogn og Fjordane. Fjordabladet sin redaksjon hadde fire faste journalistar, i tillegg til ansvarleg redaktør/dagleg leiar. 2018 var eit år med mange hendingar i vårt dekningsområde. Kommunesamanslåing har vore ei varm potet. Det har også handelsboom, skulestrid, ferjesambandet Lote-Anda, folkevekst, dårleg arbeidsmiljø og byggjeboom.