Fjordingen

Fjordingen sin redaksjon har i 2018 bestått av fem faste journalistar i tillegg til ansvarleg redaktør/dagleg leiar som og er skrivande. Alle er fotograferande, og alle har og ansvar for avisa si nettside. Fjordingen har ikkje grafisk personale tilsett. Avisa får annonser produsert ved felles produksjonssenter i Harstad, medan grafikarar i Sunnmørsposten gir nødvendig bistand til redaksjonell ferdigstilling av avisa. Avisa gir gjennom året ut fire tematiske ekstraaviser i tillegg til ordinær avis; Vinteravis for indre Nordfjord, Motorfestivalavis, Sommarglade Stryn og Hornindal og avis i samband Strynemessa. Avisa har eigen lokalradio, Radio Stryn, som vert driven med om lag eit halvt årsverk.

 

 Fakta
Samlet opplag 3812
Utgiversted Stryn
Ansvarlig redaktør Bengt Flaten (53)
Stryn og Hornindal
Kommer ut Kjem ut tysdag og fredag
Daglige lesere totalt
7600
Daglige brukere på nett
2500
Daglige brukere på mobil
1800
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2700
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 93
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 830

  Mål og prioriteringar:

  Fjordingen skal vere først ute med dei viktigaste nyhende for og om folk i området vi dekkjer. 
  Vi skal ha hovudfokus på nyhende og krydre avisa med dei gode og nære reportasjane. Gjennom tekst og gode bilde skal vi gje lesarane i nærområdet til liks med utflytta stryningar og honndøler eit godt speglbilde av kva som skjer på godt og vondt.
  Vi skal vere ein god debatt-arena der folk skal få sleppe til med meiningane sine. Og vi skal ikkje minst vere tilbodstorget der annonsørar og lesarar møtast gjennom tilbod og etterspørsel.
  Papiravisa kjem to gonger i veka og er hovudproduktet for Fjordingen. Likevel vert nettavisa ein stadig viktgare nyhetskanal, der vi er raskt ute med nyheiter samtidig som nettavisa og gir god plass til dei gode reportasjane.  
  Radio Stryn er avisa sitt ekstra krydder, litt ekstra smågodt i kvardagen.
  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport

  Avisa si samfunnsrolle

  Politireform og politi som ikkje varslar politi


  Politireforma med samanslåing av Sogn og Fjordane politidistrikt og Hordaland til Vest politidistrikt, har ført til mykje misnøye frå media som ikkje får kontakt med politiet, men og frå lokalt politi som har vore kritisk til ei rekkje feil gjort av operasjonssentralen. Blant anna vart politipatruljen i Stryn sendt til feil kommune då ein dement mann vart meldt sakna i Hornindal. Nesten like gatenamn var årsaka. Politiet er og sendt i feil retning i samband med trafikkulukker.
  Saka som verkeleg skapte oppslag i media, var ekspressbussen som køyrde av rv 15 i Nedstryn ein dag i august. Busselskapet meldte sjølv frå til operasjonssentralen om uhellet med beskjed om at alt var udramatisk og ingenting å rykke ut på.
  Med basis i dette valde operasjonssentralen å ikkje varsle lokalt politi. Som dermed mista verdifull tid på etterforsking, samt at passasjerar aldri såg verken politi eller ambulanse på staden. Vitne frå bussen fortalde til media at utforkøyringa hadde vore dramatisk, med store skader på bussen og også lettare personskade.
  Fjordingen gjekk ut på leiarplass med klar kritikk mot operasjonssentralen for klar feilvurdering då dei ikkje varsla lokalt politi om utforkøyringa.
  Lensmannen i Stryn gjekk og ut i media og kritiserte operasjonssentralen. Først vart kritikken avvist, før politimeisteren sjølv, etter ei veke med mykje mediefokus, innrømte at det var ei feilvurdering. I ettertid vart politiet sine rutinar endra, slik at politi alltid skal reise ut ved trafikkulukker der rutegåande køyretøy er involvert. Det er langt frå sikkert rutinane hadde blitt endra, utan at lokalavisa sette fokus på saka. 

  Samferdsle er alltid interessant


  Kommunane i Nordfjord og Statens vegvesen har dei siste par åra arbeidd med å planleggje den nye E39 mellom Grodås/Hornindal og Byrkjelo. I november var vegvesenet klare med sitt forslag og inviterte til folkemøte både i Hornindal, Stryn og Byrkjelo. Byrkjelo-Grodås er den enkeltstrekninga på E39 som vil korte ned mest i køyretid mellom Trondheim og Kristiansand. Samtidig er det sterke meiningar, ikkje minst i transportnæringa om manglande påkopling mellom E39 og rv 15.
  Lenger aust på rv 15 er vegen over Strynefjellet eit problem heile året. Om sommaren først og fremst på grunn av smale og låge tunnelar. Om vinteren på grunn av hyppige stengingar grunna skredfare. Fjordingen har på leiarplass argumentert sterkt for bygging av ny lang tunnel til erstatning for dagens tre tunnelar. Ei slik løysing vil eliminere rasfare og gjere vegen tryggare og betre. Med arm til Geiranger, vil ein og sikre trygg og rassikker veg til turistbygda. Etter at fleire samferdsleministere før han har skubba avgjerda ut i tid, tok samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen ei særs viktig avgjerd sommaren 2018, då han bestemte bygging av lang  tunnel, og der det vert opna for mulig arm til Geiranger.
  No handlar alt om å få prosjektet inn i Nasjonal Transportplan og deretter bli prioritert for oppstart.
  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål frå stiftelsen

  1. Fjordingen har framleis dei største inntektene frå annonser på papir. Vi ser det difor ikkje på utviklinga som ein overgang frå papir til nett, men ser heller bruk av alle kanalar og medieplattformer i ein heilskap. 
  Fjordingen er eigar av Radio Stryn, og i tillegg til nettavis, E-avis, og bruk av sosiale medium blir også radiokanalen (FM-bandet og nettradio) ein del av Fjordingen sin samla mediepakke:
  - Nettartiklar, bildeseriar, opne saker og plussaker
  - E-avis
  - Video
  - Papirartiklar/papiravis 
  - Lokale radiosendingar nettradio/FM (sport, musikk/underhaldning)
  - Streaming av kommunestyre, fotball m.m.
  - Digital julekalender (ikkje kvart år)
  - Podcast
  - Bruk av sosiale medium til deling av saker/linkar og publikumskontakt

  2. Digital lesing og korleis auke desse er eit gjennomgåande tema i redaksjonsmøte. Vi brukar tilsendte rapportar og eigne tal til å evaluere til dømes bruken av opne/lukka saker. Trenden hos oss viser at det er blålyssaker, opne, som får høgst lesartal. Men også humor, kjendis og personsaker scorar høgt, sjølv i dei tilfella desse er abonnentsaker. Vi ser til kollegaer og diskuterer på samlingar i ulike fora for å finne den nødvendige balansegangen mellom opne saker og abonnentsaker. 

  3. Kommunesamanslåings- og regionreformprosessane har vore tema på leiarplass fleire gongar. Det har heile tida vore fokus på å vere tydeleg på leiarplass og grunngje standpunkta sine. Samstundes har det ikkje vore nokon grunn til å ikkje ta stilling i prosessane der det har vore naturleg. Dette har utløyst både debatt og lesarinnlegg, noko som må sjåast på som positivt. 

  4. Lokalpressa sitt samfunnsoppdrag: Vi evaluerer fortløpande kva vi ser på som vårt samfunnsoppdag og korleis vi best kan utføre dette  i høve til dei kommunane vi dekker. Vi ser både i sosiale medium, på lesarinnlegg og gjennom publikumshenvendelsar at lokalavisa er med og set dagsorden i debattane lokalt. Universitetet Nord sin rapport om lokalpressa stemmer nok også til ein viss grad på oss, men det vert på huset halde stort fokus på fleirkjeldejournalistikk (unngå einkjelde) og å belyse sakene frå minst to sider. Folkeopplysingsdelen meiner vi at vi ivaretek godt, det viser også lesartala våre på nett: Det er dei raske nyheitene om verforhold, vegforhold, rasfare og ulike blålyssaker som vert mest lest. Eitt av måla våre framover er å klare å løfte fram personjournalistikken, enkeltskjebnene, dei som gjev andlet til nyheitene. Dette er også ein del av vårt samfunnsoppdrag, og her har vi ein jobb å gjere framover, sjølv om vi lukkast til tider.  

  5. Personalisering og individuelt tilpassa innhald har ikkje hatt prioritet hos oss. Redaktøren er heller ikkje overbevist om at dette bør prioriterast, særleg ikkje av ei lita lokalavis.
  Som eit lite mediehus og med redusert bemanning dei siste åra, meiner vi på generelt grunnlag at dei større mediehusa med betydeleg større ressursar må gå opp løypa på dette og andre område. 
  Legg til i min rapport

  Journalistfagleg utvikling

  Kritisk journalistikk der avisa set dagsorden, til dømes ved å drive kritisk journalistikk rundt politireforma.
  Lage god lokaljournalistikk med fokus på folk og historiane dei kan fortelje.
  Fokus på eit moderne nynorsk som samsvarar med folk sin daglegtale.
  Meiningsberande leiarar som ofte er kritiske, av og til rosande, men som og skal setje dagsorden.
  Kontinuerleg fokus på forholdet papir/nett der nettet vert brukt som den løpande nyheitskanalen vår.

  Etikk

  Avisa har sterkt fokus på etikk, og har ingen PFU-saker mot seg siste år.

   

  Bengt Flaten, ansvarleg redaktør

  Legg til i min rapport