Fjuken

Lokalavisa Fjuken vart starta som eit folkeeigd aksjeselskap (Skjåk Mediautvikling AS) i 1989. Etter ein trong "fødsel", med mykje prøving og feiling, såg fyrste nummer av lokalavisa dagens ljos 6. april det året. Den ferske Fjuken vart sendt ut til om lag 400 abonnentar, og før året var omme var talet oppe i 1.000 ab. Nå er Fjuken inne i sitt 28. år, har sjølveigd avishus, eitt avdelingskontor, gode arbeidstilhøve og stabile medarbeidarar. Med om lag 3.900 i opplag har Fjuken svært god dekning i Ottadalen, samt at nær 1.600 av abonnentane er utfløtte dølar. For dei er Fjuken svært viktig, som bindeledd til heimbygda og som "brevet frå heime".

 Fakta
Samlet opplag 3861
Utgiversted Skjåk
Ansvarlig redaktør Hans Erik Kjosbakken (53)
Ottadalen, kommunane Vågå, Lom og Skjåk
Kommer ut Torsdagar
Daglige lesere totalt
0
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1322
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 4
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 68

  Mål og prioriteringar

  Fjuken skal vera den mest lesne avisa i dekningsområdet, både på papir og nett. Vi har tidlegare hatt undersøkingar som syner at vi har vore det, og har ei god husstandsdekning på papir i dei tre kommunane vi dekkjer; Vågå: 37 %, Lom: 76 % og Skjåk: 84 % (uoffisielle tal).

  Avisa har i fleire år vore digital, men gjekk i løpet av 2017 over til plussløysing på nett. Det kan ein seia vi haustar fruktene av nå, da stadig fleire fylgjer oss digitalt. Truleg har vi abonnentar vi ikkje hadde hatt om vi berre kom ut på papir.

  Vi er tett på lesarane, alle kjenner alle i nedslagsfeltet, og alle veit «kven» Fjuken er. Det kan like gjerne vera ei ulempe som ein fordel. Konkurransen med andre lokale media og sosiale media, gjer at vi heile tida lyt finne eigne gode saker. Samstundes skal vi ha søkeljoset på kva det offentlege driv med, og fylgje lokalpolitikken tett.

  Mange av dei nye reiskapane vi har teke i bruk gjev oss moglegheit til å sjå kva lesarane verkeleg les, kva dei helst vil ha - og kva som ikkje blir lese.

  Fjuken skal spegle lokalsamfunna, både på godt og vondt. Vi har eit like stort ansvar for å syne fram dei positive sidene ved bygdene våre som dei negative, men frå lokalpolitikarane si side blir vi ofte oppfatta som negative.

  Fjuken skal gjeva lesarane opplevingar dei ikkje får andre stader. Med fleire andre medie i same dekningsområde, er det konkurranse om å vera fyrst ute med nyheiter. Her meiner vi sjølve at vi er nokså kjappe og er eit nyheitsmedium på nett. Alle sakene er også delt på Facebook, og mykje av trafikken kjem derifrå.Vi lagar tre magasin i året, i tillegg til store aviser før jul. Magasina blir distribuert til hytteeigarar og elles til alle husstandar i Ottadalen. 

  Legg til i min rapport

  Utfordringar

  Heldigvis er talet på abonnentar stigande, fyrst gjekk det opp i fjor etter nokre år med stagnasjon og nedgang. Rekruttering av nye lesarar får vi berre gjennom å levere godt stoff, noko vi heile tida strebar etter å gjera.

  Vi trur ikkje at andre redigerte media er den største konkurrenten, truleg heller ikkje sosiale media. Den største utfordringa er kanskje at folk ikkje les i det heile teke.

  Ei anna utfordring er «kjedekollisjonen» mellom nettrafikk-annonsesal/varelager-pluss-saker/abonnementssal-færre visningar. Dette gjev oss utfordringar.

  Vi er òg bevisste på talet på oppdateringar, på kva saker som blir mest lese - og klar over at desse sakene kanskje ikkje er dei journalistfagleg beste.

  Vi forsøker å sjå dei ulike plattformene, papir og nett, som eitt produkt for lesarane. Det eine skal ikkje vera betre enn det andre.

  Det kan vera utfordrande, i små kommunar som vi opererer i, at sentrale kommunale aktørar har ei oppfatning av Fjuken som negativ - avdi vi tek fatt i saker som kan vera vanskelege for kommmunen og som i sin tur kan føre til negative konsekvensar for innbyggjarane.

  Vi må heile tida arbeide for at nettopp Fjuken skal vera verdfull for ottadølane. Det dei får i Fjuken, får dei berre der - og dei må ha det for å fylgje med.

  Legg til i min rapport

  Avisas samfunnsrolle

  Vi er medvetne ansvaret vi har for å gjeva lesarane god og sakleg informasjon – og elles godt lesestoff. Vi skal aldri bli tekne for å gje lesarane «fake news».

  Under flaumen i oktober, som fekk nasjonal merksemd, valde vi å leggje det aller meste ut som opne saker. Dette fordi vi er ein kanal der folk veit dei blir oppdatert, og for best mogleg å informere alle valde vi å vera opne. Vi ville ikkje vera kyniske i ein slik situasjon.

  Flaumen fekk også i ettertid mykje dekning, og er framleis eit aktuelt tema i Ottadalen.

  I mai og juni hadde vi ein serie om kvinnelege lokalpolitikarar som skapte debatt, og som truleg gjorde folk medvitne på ein del kring likestilling.

  Næringslivssaker er stadig populære. Det å leggje ned butikkar eller etablere nye, er saker som blir lesne.

  Årets mest lesne saker på nett

  1. Katten Nokki kom seg til Ålesund frå Skjåk 8 476
  2. Sjå bilde frå Bismo 7 790 
  3. Dyringsbrua er borte 6 662 
  4. Jente (1,5 år) alvorleg skadd 6 275 
  5. Blir evakuert med helikopter 5 313 
  6. Skal leggjast ned 5 096 
  7. Så gale har det aldri vore før 5 075 
  8. Stengde vegar på grunn av flaum 5 049 

  Totalt hadde vi over 3,3 millionar visningar i 2018, mot ca. 2,9 millionar i 2017

  Legg til i min rapport

  Journalistfagleg vurdering

  Vi har fellesmøte der vi evaluerer, har idemyldring og legg planar.

  Vi deltek i dei konkurransene vi måtte ynskje, og er heile tida med på Landslaget for lokalaviser (LLA) si avistevling, der vi kvart år får ei uavhengig evaluering av avisa vår.

  Vi deltek elles på ulike kurs i regi av LLA og andre.

  Etikk

  Vi held den etiske standarden i avisa svært høgt. Det er stadig ei utfordring å vera lokalavis i små samfunn der vi kjenner stort sett dei fleste av dei vi skriv om. Det gjer at vi må vere svært medvetne på det vi skriv, og tenkje både med hovudet og med hjartet i mange situasjonar.

  Ingen saker til PFU i 2018.

  Til stiftinga

  Utviklinga frå papir til nett går greit, sjølv om vi har ei tydeleg daudline før papiravisa skal ut. Noko blir berre publisert på nett, anna berre på papir. Det blir vurdert frå sak til sak. Aktuelle hendingar, som ulykker, kjem nødvendigvis ikkje att som sak i pairavisa.

  Vi har gjennom konsernet hatt ein gjennomgang av nettpubliseringa vår, og vart enda meir medvitne om korleis vi arbeider etter denne gjennomgangen.

  Vi har ikkje lokalt kjensla av at vi sviktar samfunnsoppdraget vårt. Sjølvsagt er vi ikkje ei dei rette til å vurdere dette sjølve, men vi får få eller ingen attendemeldingar om dette.

   

  Hans Erik Kjosbakken, ansvarleg redaktør

  Legg til i min rapport