Møre-Nytt

Kvardagen er travel i ei lokalavis, og tempoet er høgt. Då er det godt å sjå at arbeidet gir resultat. 2018 har gitt oss auka opplag og vi har fått mange nye lesarar til nettutgåva. Vi har levert 141 papirutåver av jamt god kvalitet, og vi har oppnådd eit godt økonomisk resultat. Samstundes har flytta ut av dei gamle lokala på Nekken i Ørsta og inn i nye lokale i kontorbygget «Tindebygget». Dei gamle lokala var eigde av dei gamle eigarane av Møre-Nytt, Bergmann-familien. No er alle band til dei brotne.

Fakta
Samlet opplag 4800
Utgiversted Ørsta
Ansvarlig redaktør Svein Aam (58)
Ørsta og Volda
Kommer ut Tysdag, torsdag og laurdag.
Daglige lesere totalt
9500
Daglige brukere på nett
3300
Daglige brukere på mobil
2200
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3584
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 45
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 30
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 35
 • Antall leserinnlegg
 • 500

  Redaktørens gjennomgang

  Flyttinga har gitt oss ein høve til å markere at Møre-Nytt er ei moderne avisbedrift som ser framover.

  Lesartala viser at god og klassisk journalistikk sel, og det er inspirerande. Lesarane søkjer til lokalavisa for å få informasjon når store hendingar skjer, og gjennom nettavisene har vi fått ein plattform som gjer at vi kan gi oppdateringar. Samstundes løner det seg å levere godt gjennomarbeidde saker, anten det er bakgrunnsaker om ein konkurs, gode portrettintervju eller engasjerande konfliktsaker. Og sjølvsagt må vi og vere raskt plass når eit fly krasjar eller ein overmodig lokal helt prøver å køyre opp ei trapp med firhjulstrekkar.

  Digital framgang

  Auka plusslesing på nettet og sal av digitale abonnement har vore høgste prioritet i det redaksjonelle arbeidet. Resultatet er over 50 prosent auke av plusslesing dagleg. Vi har og hatt sterk vekst i talet på digitale abonnent. Vi ligg framleis litt etter digital-flinkisane Fjordenes Tidende og Vikebladet, men vi pustar dei i nakken! 

  Vi har fått til dette gjennom å satse på tradisjonell journalistikk, og meir offensiv nettpublisering. Oppskrifta er grei: Lag gode, aktuelle og viktige saker, og presenter nyheiter raskt. Produktutvikling er sjølvsagt viktig, men Møre-Nytt vil førebels satse på å betre journalistikken, heller enn å eksperimentere med nye tilbod basert på nye teknologiske løysingar. Det trur vi passer for redaksjonen, og for lesarane våre. Og det er det mest fornuftige i den konkurransesituasjonen Møre-Nytt er i om dekking av Ørsta-Volda.

  Lesartoppen

  Blålyshendingar er gjengangarar på lesartoppen. 2018 baud mellom anna på flykrasj på flyplassen (begge om bord overlevde).

  Vi hadde og jordskjelv og diverse uvershendingar på lesartoppen.

  Men ei sak skil seg ut: Forsvinninga av polske Maja Herner (25 år). Den resultatlause leiteaksjonen i Ørstafjella sette lesarrekord for Møre-Nytt.no.

  Den neste meste leste saka, utanom Maja-sakene, gjeld ein bil som køyrde seg fast i ei trapp. Her var det biletet som gjorde susen. 

  Den tredje mest leste saka gjeld konkursen hos entreprenørselskapet K A Aurstad. Nyheita om konkursen var opa, men samstundes vart det laga saker som vart lagt i pluss, og selde mange abonnement.

  I samband med 10-årsmarkeringa for Eiksundtunnelen samarbeidde vi med Vikebladet om ein video med dei lokale figurane  Kjell «Kjellen» Bigset og Jann Leite. Dette var ein sjåarsuksess, både for Møre-Nytt og Vikebladet.

  Aurstad-konkursen og leitinga etter Maja var store saker, som delvis var samtidige. Morenytt.no hadde då både rekordlesing, og stort sal av abonnement i denne perioden. Nye lesarar vart rekruttert til nettavisa, slik at nettrafikken nådde eit høgare nivå i ettertid. Løftet gjorde at vi presterte godt over målsetjing dei tre siste månadane av året for total lesing.

  Meir plusslesing

  Det har vore størst fokus på lesing av plussaker, og sal av plussaker, i 2018. Ole Bjørner Loe Welde og prosjektet for redaksjonell innsikt og utvikling har gitt oss ei oppskrift på kva som fungerer, og den har vi prøvd å etterleve.


  «Det er godt det ikkje viser utanpå, kor gale det er på innsida» var tittelen på eit intervju med den kreftråka trebarnsmora Therese Melle.

  At den sterke historia fenga lesarane, både i Møre- Nytt og Sunnmørposten, kan vi sjå ut både frå salstal og lesartal. Møre-Nytt har og hatt fleire andre sterke portrett som har gitt høg lesing og sal av abonnement. 

  «Folk som ikkje har gjort noko gale vert viste vekk», var ein annan tittel som slo an. 

  Dette er ei av sakene knytt til nattebråk i Ørsta sentrum. Dette er klassisk konfliktsak med bilungdom på den eine sida, og sentrumsbuarar som ikkje får sove om natta på den andre sida.

  Ei tredje sak som har utløyst mykje plusslesing og sal av abonnement er arrangementet «Bygdepride». Det er i utgangspunktet ei konfliktsak, men samstundes ei sak som skapte stort positivt engasjement, med ein folkefest til støtte for retten til å vere annleis.

   

  Legg til i min rapport

  Samfunnsrolla til avisa

  Møre-Nytt er den største fådagarsavisa i Møre og Romsdal, og «nummer 1 i Ørsta-Volda». Målet er å halde på, og utvikle, denne posisjonen. Vi må og ha ambisjon om å vere ein viktig regional aktør på Søre Sunnmøre, der vi har sju kommunar som vert meir og meir integrerte.

  Konflikten mellom ungdomar i bil og sentrumsbuarar som ikkje får sove om natta er eit døme på ei sak der Møre-Nytt har sett dagsorden. Konflikten er klassisk og har vore oppe før, men spissa seg i sommar. Ein part, «sentrumsbuarane», har vore lite synleg i avisa. Ingen av dei vågar å stå fram med namn, av frykt for represaliar. I ein slik situasjon er det forsvarleg at dei får uttale seg anonymt. Ungdomane på si side har stått fram, og har fått kome til orde med sitt syn.

  Ei anna stor sak var det som skjedde rundt arrangementet «Bygdepride». Den homo-kritiske pastoren Hans Reite fekk store overskrifter då planane for parade under regnbogeflagget vart kjende hausten 2017. Dette skapte stor merksemd om Bygdeprideparaden, som vart arrangert i byrjinga av mai. Paraden vart ein folkefest som har inspirert til andre Bygdepride-arrangement, både på små plassar og litt større (Ålesund).

  Ein av journalistane i Møre-Nytt har hatt ei sentral rolle i Bygdepride. Det har vore ei utfordring å handtere saka slik at vi ikkje endar opp med skuldingar om at avisa vert brukt til å fremje eit arrangement som i utgangspunktet var konfliktfylt. Det meiner eg at vi klarte ved å gi romsleg plass til kritiske røyster.

  Lokalavisene får stadig kritikk for å vere for lite kritiske og å drive lite avslørande journalistikk. Realiteten er nok at det store arbeidspresset litt for ofte fører til at saker vert handtert overfladisk. Vi har i alle fall eitt døme på at Sunnmørsposten har dekt ei viktig Ørsta-sak meir kritisk enn Møre-Nytt. Den handlar om at ein tung lokal næringslivsaktør kalla inn utvalde politikarar til eit møte om ei omstridd sak, dagen før saka skulle handsamast politisk.

  Einkjeldesaker

  For mange einkjeldesaker er noko av kritikken mot lokalavisene. Det er rett at vi har mange einkjeldesaker, og at den eine kjelda ofte er eit tørt dokument, eller ordføraren. Men det er feil å seie at vi ikkje tør å ta opp kontroversielle saker. 

  Eg vil hevde at profesjonaliseringa av eigarskapet til lokalaviser, i vårt tilfelle gjennom Polaris Media, har gjort lokalavisene meir uavhengige, og skapt betre grobotn for å ta opp kontroversielle saker, enn då dei same lokalavisene var familieeigde.

  Medieforskarar som vil grave i denne problemstillinga kan samanlikne Møre-Nytt med konkurrenten Møre, som framleis er familieeigd.

  Som nemnt over har Møre-Nytt ambisjonar om å spele ei rolle regionalt, og her skjer det endringar. Gjennom danninga av Ålesund storkommune vert det eit nytt kommunekart på Sunnmøre. På den eine sida stor-Ålesund og på den andre ei klynge av mellomstore kommunar på Søre Sunnmøre.

  Saka om finansieringa av Nordøyvegen i haust var eit døme på ei sak der Ålesund storkommune og Søre Sunnmøre hadde motstridande interesser. Nordøyvegen er eit milliardprosjekt der fylkeskommunen tar på seg store utgifter, noko som kan gå ut over skulebygging, mellom anna i Ørsta og Herøy. I denne saka har Sunnmørsposten og lokalavisene på Søre Sunnmøre eit ulikt perspektiv, noko som avspeglar seg i spaltene.

  Det er all grunn til å tru at det i framtida vert fleire interessekonflikter, og kamp om fylkeskommunale ressursar, mellom det nye stor-Ålesund og resten av Sunnmøre. Lokalavisene på Søre Sunnmøre bør då heve blikket ut over sine tradisjonelle dekningsområde, og ta på seg ei rolle som sterkare talerør for den nye Søre-regionen.

  Prisar

  Møre-Nytt sin journalist Joachim Kroken Åsebø fekk Møre og Romsdal Journalistlag sin fotopris for 2017. Vinnarbiletet var av motbakkeløparen Andreas Skylstad.

  Etikk

  Møre-Nytt har ikkje blitt klaga inn for PFU i 2018.

  Legg til i min rapport

  Spørsmål frå stiftinga

  Polaris-stiftelsen har bede om svar på konkrete spørsmål. Nokre er er alt svart på i redaktøren sin gjennomgang over. Spørsmål som står att er: 

  Korleis har Møre-Nytt handtert kommunesamanslåing og regionreformen på leiar- og kommentarplass?

  Svar: I folkeavstemmingane var det stort fleirtal mot kommunesamanslåing mellom Ørsta og Volda, og det må vi ha respekt for. Samstundes vert ein del av Ørsta overført til Volda, etter eit innbyggjarinitiativ, sjølv om ei spørjeundersøking gjort av fylkesmannen viste at fleirtalet i den aktuelle krinsen (Bjørke og Viddal) var imot. Møre-Nytt har peika på dei uheldige sidene ved ei slik grensejustering for Ørsta, og skreiv at det ber preg av tvangsflytting. Samstundes har vi vist forståing for dei unge familiane på Bjørke som vil inn i den nye Volda kommune, der ungane deira går på skule.

  Kva for refleksjonar gjer redaktørane seg rundt personalisering og individuelt tilpassa innhald til brukarane? Kor langt har vi kome på dette området?

  Svar: Dette har ikkje vore langt framme hos Møre-Nytt. Redaktøren sitt generelle inntrykk er at publikum ønskjer ei lokalvis som presenterer eit breiast mogleg spekter av saker, slik at lesaren får vite kva som rører seg i lokalsamfunnet. Lokalavisene bør ha ei framtid som motvekt til informasjonsflaumen i nye medium der det viktige druknar i det uviktige, og det ofte er skjulte motiv bak publiseringa.

  Arianna Huffington har uttalt at: «No er makt knytt til evna til å skille ut relevant informasjon og skjøne kva vi bør vie merksemd, og kva vi kan ignorere.» (D2/Dagens Næringsliv 11.01.19)

  Lokale medium må satse på å tilby slik relevant informasjon. I det lokale mediehuset skal du få heile sanninga, heile historia og heile biletet – ikkje halve.

  Svein Aam, ansvarleg redaktør

  Legg til i min rapport