Vestlandsnytt

Vestlandsnytt er ei lokalavis som primært dekkjer kommunane Herøy og Sande. Avisa har hovudkontor i Fosnavåg og lokalkontor på Larsnes. Avisa vart skipa i 1935, og har sidan den gong hatt ein sterk posisjon i lokalmiljøet. 2018 har vore eit år med mykje aktivitet på dei fleste felt. Vårt «oljesmurde» næringsliv er framleis prega av konjunkturnedgangen i offshorenæringa og tilhøyrande bransjar. Likevel er det teikn til lysning også her. På den positive sida finst det nysatsingar, til dømes innan offshore og passasjerbåtsatsing. Større arbeidsplassar knytt til verftsnæringa og akvakultur gjer det framleis sterkt. Kulturlivet er rikt, både med tradisjonelle arrangement og fleire spennande nysatsingar. På sportsfronten må Bergsøy sin cupsiger over AaFK reknast som eitt av fleire høgdepunkt. Eit gjennomgåande trekk innan offentleg forvalting er dei mange nye områda der det vert oppretta interkommunale samarbeid.

Fakta
Samlet opplag 4454
Utgiversted Fosnavåg, Herøy.
Ansvarlig redaktør Endre Vorren (49)
Herøy og Sande
Kommer ut Tysdag og fredag
Daglige lesere totalt
9900
Daglige brukere på nett
2700
Daglige brukere på mobil
2000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2590
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 48
 • Antall kommentarer
 • 2
 • Antall innlegg på nett
 • 35
 • Refuserte innlegg på nett
 • 10
 • Antall gjestekommentarer
 • 22
 • Antall leserinnlegg
 • 550

  Mål og prioriteringar

  Målet er at Vestlandsnytt skal styrke posisjonen som den viktigaste nyheitskjelda for innbyggjarane i dekningsområdet. Det er gjennom Vestlandsnytt folk i vårt område skal finne relevante saker og viktige nyheiter.

  Første målsetting er ved inngangen til 2018 vart nådd: Innføring av nettavis. Vestlandsnytt sakka i nokre år litt akterut utan si digital satsing, men etter innføring av nettavis var vi på rett kurs igjen. Etter kvart fekk vi også etablert betalingsløysingar der abonnentane har tilgang på Pluss-saker og e-Avis. Den nye modellen har gitt oss eit lyft i talet på abonnentar.

  Ei målsetting om betre kvalitet og meir gjennomtenkt/planlagt redaksjonell kurs er vi også på veg til å styre mot. Målet er at det som står i avisa, skal vere å stole på.

  Opne saker med mest trafikk:

  1. Sakna kvinne funnen i god behald (12 777)
  2. Nusse har lært seg å rydde plast (7087)
  3. Kvinna i betring eter å ha ramla i sjøen (6882)
  4. Vegen opna etter trailervelt i Tjørvåg (4745)
  5. Klokka 21: Kontroll på brannen (4482)
  6. Dette er heilt enormt (3647)
  7. Sprengingsuhell i Skarabakken (3212)
  8. Motsvar til Øystein Storeide (3187)
  9. Ferjemann påkøyrd og flogen til sjukehus (2870)

  Mest leste pluss-saker:

  1. Opnar ny skobutikk (925)
  2. Dronning Sonja besøkte Fosnavåg (622)
  3. Han fekk altfor mange (461)
  4. Bryl og vinyl i bilde (485)
  5. Konkurs i Herøy-selskap (452)
  6. Deling mellom Teige-brør (404)
  7. Mamma, mamma nokon har drukna (400)
  8. Vi følte oss hjelpelause der vi stod (400)

  Legg til i min rapport

  Avisa si samfunnsrolle

  Det å spegle nyheitsbildet lokalt, til den tid lesarane set krav om i dagens digitaliserte samfunn, har vi fått tilbakemeldingar på at vi er gode på. Heldigvis manglar det heller ikkje på tilbakemeldingar frå publikum og tips til relevante saker som bør omtalast. Også kritikk. Vi tek kritikk på høgste alvor, for det kan i mange tilfelle vere ei viktig rettesnor. Vi legg vinn på å rette kritisk søkjelys på offentleg forvalting. Folk har rett på å få vite korleis offentlege midlar blir brukte, korleis det offentlege legg opp tenestetilbodet. Men ikkje minst: Kvifor, korleis og til kva pris. 

  Ein viktig del av vår samfunnsrolle er samstundes å gje folk talerom og spalteplass når det gjeld meiningar og synspunkt. 

  Å vere eit talerøyr for vårt dekningsområde, i ei tid som mellom anna er prega av aukande sentralisering – ein trussel mot utkantsamfunn - er også ein del av vår rolle. I den rette samanheng reknar vi oss for å vere ein pådrivar for ei positiv utvikling lokalt og regionalt. I ei tid prega av utfordringar og meir arbeidsløyse enn det som har vore vanleg i vårt område, har vi igjen lagt vinn på å finne dei positive sakene i næringslaget, framfor å fokusere for einsidig på negative trekk. Utan at dette har hindra oss i å omtale no-situasjonen. Historier om menneska er også viktige å få fram. Enkeltmenneske som fortel noko viktig, deler sine erfaringar, kan også reknast som eit viktig samfunnsoppdrag.

  Legg til i min rapport

  Fem svar på fem spørsmål

  1. Vi lanserte nettavis i februar og innførte betalingsløysingar (Pluss/e-Avis) i mai. Vi opplevde raskt at mange gjorde seg nytte av dei nye løysingane, og fekk mange nye abonnentar. Ei utfordring er å nå ut til potensielle nye abonnentar med tilbodet. Gjennom Facebook har vi ein viktig kanal for å informere om saker og det nye tilbodet, som vi også reklamerer for på papir. For papiravisa har innføringa av nettavis mindre konsekvensar, anna enn at vi gjerne «tonar ned» litt saker som har vore mange dagar på nett først. Vi føler at papir og nett går fint hand i hand.
  2.  Vi set oftast opp ein utgjevingsplan for saker som går på nett. Saker til kveld/helg er tidsstyrte, og i tillegg har vi alltid ein frå redaksjonen på vakt og syter for å få ut viktige saker på nett så raskt som mogleg. Vi legg samstundes vinn på å få ut saker med stort potensiale i seg, til tidspunkt då flest mogleg gjerne er på nett. Vi har hatt god nytte av innspel frå fagfolk i konsernet/eigne rekkjer. Vi har også vore på kurs og seminar om same tema. Trenden er heilt klar: Fleire – også eldre lesarar – ynskjer at vi er oppdaterte digitalt.
  3.  Kommune- og regionreforma har ved fleire høve vore teke opp på leiarplass. Det har vore ein trend, i takt med aukande grad av interkommunalt samarbeid, at fleire i dag enn for få år sidan ynskjer kommunesamanslåingar. Men ikkje for ein kvar pris. Leiaren har gått i same retning. Spørsmålet må settast i samanheng med sentraliseringssaka. Kva fylgjer vil reformene få for tenestetilbodet, der folk bur?
  4.  Om lokalpressa sviktar sitt oppdrag må eigentleg vere opp til andre å svare på. Sjølve meiner vi at vi i stor grad greier å setje fokus på det viktige emna/sakene/problemstillingane. Å vere eit talerøyr for ein region, samstundes som vi maktar å vere kritiske der det trengst. Likevel er samfunnsoppdraget, å vere eit talerøyr og ein arena for utveksling av synspunkt, som ein del av demokratiet, det viktigaste. I dagens «klikk og sel-abonnement»-samfunn kan det vere lett å miste gangsynet.
  5.  Personalisering og individuelt tilpassa innhald til brukarane: Vi har ingen erfaringar med dette, sett vekk ifrå enkelte Google-annonser. Redaksjonelt: Å tilpasse innhaldet til brukarane i ei mindre lokalavis verkar nærast urealistisk. Det vil eller kan også gje eit skeivt bilde av verkelegheita. Utgangspunktet er difor; annonsemessig ser vi at dette er på veg inn, redaksjonelt går syner meir i retning av sunn skepsis. 
  6.  Kva våga vi? I ei lokalsamfunn der mange kjenner dei fleste er det sjølvsagt ikkje alltid kjekt å skrive om saker der vi veit at «naboen din» blir irritert på det som står i avisa. Likevel kjenner vi det ikkje slik at vi er hemma av slike omsyn. Ved å opptre ryddig og konsekvent i redaksjonelle saker føler vi at vi i stor grad har tillit mellom våre lesarar. Målet må vere at det som står i Vestlandsnytt skal vere til å stole på. Skjer det ein bommert frå vår side, og det skjer med ujamne mellomrom, er det viktig at vi ryddar opp og syter for at sanninga kjem fram.
  Legg til i min rapport

  Journalistfagleg utvikling

  Det er jamleg redaksjonsmøte i Vestlandsnytt. Vi ser både bakover (utført arbeid) og framover (komande saker/emne/fokusområde). Staben består av tre yngre journalistar, alle med mediefagleg utdanning. I tillegg nyttar vi innkjøpt redaksjonelt stoff samt at avisa har skrivande redaktør.

  Alle journalistane har vore på seminar/kurs/samlingar, anten i regi av NJ eller LLA, i løpet av 2019. I tillegg held to av journalistane å med påbygging/vidareutdanning fagleg (høgskule/universitet).

  Etikk

  Det har i 2018 våre klaga til PFU på saker i Vestlandsnytt. Det manglar likevel ikkje på presseetiske problemstillingar. «Korleis skal vi «angripe» denne saka? Kven bør få kome til orde? Kva bør vi unngå å omtale? Kvifor er det viktig at denne saka bør gjerast kjend/setjast søkjelyset på?» Det er berre nokre spørsmål som heile tida er aktuelle, og slik bør det også vere.

  Såkalla «falske nyheiter» vil erfaringsmessig vere relativt enkle å oppdage i ein lokalavisredaksjon. Ei utfordring knytt til det same emnet er lesarinnlegg der innsendaren tydeleg har gjort seg opp ei meining som er radikal og av mange sett på som så langt «over kanten» at det tenderer til «usant». Generelt har vi likevel ein låg terskel for å få synspunkt på trykk.

  Eit relevant område for oss å bli betre på, er oppfølging av saker. Dette kan for ei lokalavis vere ei utfordring, då journalistane gjerne må gå på nye saker fortløpande, utan høve til å dvele lenge ved ei og same sak. Her bør vi prioritere betre.

  Når det gjeld kjeldebruk har det tradisjonelt vore ei utfordring at det er mange gjengangarar i spaltene. Difor er det viktig med fleire kjelder knytt til sakene, og her har vi blitt flinkare. Likevel kan det stundom vere ei utfordring «å få fleire på bana», slik at kjeldene kan reknast som eit representativt utval. Å få med fleire unge, og fleire kvinner, må vere ei målsetting når det gjeld kjeldebruk, ikkje minst i eit lokalsamfunn der mennene gjerne dominerer både når det gjeld lokalpolitikk og næringsliv. 

   

  Endre Vorren

  Ansvarleg redaktør

  Vestlandsnytt

  Legg til i min rapport